• بادران
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 2
   2
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 1
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :17:15
  • 12 شهريور 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 18 شهريور 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 2
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:15
  • 25 مهر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 آبان 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 23 آبان 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 2
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 آذر 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 1
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته نوزدهم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • کارگران تهران
   هفته بیستم
  • بادران
  • 2
   1
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و یکم
  • راه آهن
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و دوم
  • بادران
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و سوم
  • اکسین البرز
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و چهارم
  • بادران
  • 1
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 1 اسفند 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و پنجم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و ششم
  • بادران
  • 0
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 95
  • حافظیه شیراز
   هفته بیست و هفتم
  • ملوان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 اسفند 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و هشتم
  • بادران
  • 2
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و نهم
  • بادران
  • 1
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :16:45
  • 16 فروردين 96
  • تختی اهواز
   هفته سی ام
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • کارگران تهران
   هفته سی و یکم
  • بادران
  • 2
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سی و دوم
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • کارگران تهران
   هفته سی و سوم
  • بادران
  • 1
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :17:30
  • 11 ارديبهشت 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سی و چهارم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • راه آهن
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • فجر سپاسی
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • اکسین البرز
  • 1
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 2
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • ایران جوان بوشهر
  • 1
   2
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته بیست و هشتم
  • نساجی مازندران
  • Vs
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • ورزشگاه بادران
   هفته هفته بيست و هشتم
  • راه آهن
  • 0
   5
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 0
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و پنجم
  • آلو مینیوم اراک
  • 0
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته بیست و پنجم
  • خونه به خونه بابل
  • 1
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته بیست و پنجم
  • ملوان
  • 0
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و پنجم
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و پنجم
  • استقلال اهواز
  • 1
   2
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته بیست و پنجم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   0
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 فروردين 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و پنجم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :17:30
  • 17 مرداد 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :17:45
  • 17 مرداد 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 1
   3
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 2
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • ملوان
  • 3
   2
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   1
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 17 مرداد 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   3
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :19:00
  • 17 مرداد 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 2
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :17:15
  • 23 مرداد 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :17:30
  • 23 مرداد 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :17:45
  • 23 مرداد 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 2
   1
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :17:45
  • 23 مرداد 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • راه آهن
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • اکسین البرز
  • 1
   2
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 3
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :18:30
  • 23 مرداد 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • ملوان
  • 0
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :17:15
  • 29 مرداد 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • بادران
  • 2
   2
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   3
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 0
   2
  • راه آهن
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :17:30
  • 29 مرداد 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 2
   2
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 29 مرداد 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 0
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :18:30
  • 29 مرداد 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 5 شهريور 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :17:15
  • 5 شهريور 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • راه آهن
  • 2
   2
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • اکسین البرز
  • 2
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 1
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :17:00
  • 12 شهريور 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 3
   3
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :17:00
  • 12 شهريور 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • بادران
  • 1
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :17:15
  • 12 شهريور 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 1
   3
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :17:15
  • 12 شهريور 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 1
   3
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:15
  • 12 شهريور 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :17:15
  • 12 شهريور 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 2
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:15
  • 12 شهريور 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • ملوان
  • 2
   3
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :17:45
  • 12 شهريور 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 0
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 12 شهريور 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • فولاد یزد
  • 0
   5
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 شهريور 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 18 شهريور 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 0
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :17:00
  • 18 شهريور 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   1
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :17:00
  • 18 شهريور 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • راه آهن
  • 2
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :17:00
  • 18 شهريور 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 1
   1
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :17:15
  • 18 شهريور 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :17:15
  • 18 شهريور 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   3
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:15
  • 18 شهريور 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 2
   2
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :17:45
  • 18 شهريور 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 1
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :16:30
  • 27 شهريور 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   3
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:30
  • 27 شهريور 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   3
  • راه آهن
  • ساعت بازی :16:45
  • 27 شهريور 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • ملوان
  • 1
   3
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 1
   2
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :17:15
  • 27 شهريور 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :17:30
  • 27 شهريور 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 1
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:15
  • 2 مهر 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   0
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • راه آهن
  • 0
   6
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • ملوان
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 مهر 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • اکسین البرز
  • 2
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :16:00
  • 2 مهر 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 1
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :16:15
  • 2 مهر 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   3
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مهر 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • بادران
  • 2
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 0
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • ملوان
  • 0
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :15:15
  • 16 مهر 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   0
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:45
  • 16 مهر 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 2
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:45
  • 16 مهر 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   3
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 25 مهر 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 1
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :15:00
  • 25 مهر 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   3
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :15:00
  • 25 مهر 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :15:00
  • 25 مهر 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:00
  • 25 مهر 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:15
  • 25 مهر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :15:15
  • 25 مهر 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • راه آهن
  • 2
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :15:30
  • 25 مهر 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :15:45
  • 25 مهر 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 2
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آبان 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • فولاد یزد
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 0
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   4
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 2
   1
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 آبان 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 آبان 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 8 آبان 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • راه آهن
  • 2
   2
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:30
  • 8 آبان 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:45
  • 8 آبان 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:45
  • 8 آبان 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:45
  • 8 آبان 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • اکسین البرز
  • 3
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:45
  • 8 آبان 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 0
   1
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :15:15
  • 8 آبان 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • ملوان
  • 3
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :15:15
  • 8 آبان 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 آبان 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 1
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:30
  • 21 آبان 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 1
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:30
  • 21 آبان 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 21 آبان 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 1
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 21 آبان 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • راه آهن
  • 1
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:30
  • 21 آبان 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   2
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:30
  • 21 آبان 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 2
   2
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 آبان 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 آبان 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 23 آبان 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • بادران
  • 2
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 1
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • اکسین البرز
  • 1
   2
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • ملوان
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   3
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:30
  • 3 آذر 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   2
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:45
  • 3 آذر 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 1
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 آذر 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • فولاد یزد
  • 0
   3
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 11 آذر 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   2
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 11 آذر 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   2
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 2
   3
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • راه آهن
  • 1
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 1
   3
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:30
  • 11 آذر 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • اکسین البرز
  • 0
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 11 آذر 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • ایران جوان بوشهر
  • 2
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 آذر 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • نساجی مازندران
  • 1
   1
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 آذر 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 آذر 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته
  • فجر سپاسی
  • 2
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 آذر 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته
  • ملوان
  • 0
   2
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 آذر 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   6
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 آذر 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • استقلال اهواز
  • 0
   1
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته
  • مس کرمان
  • 2
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 15 آذر 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته
  • بادران
  • 0
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 آذر 95
  • امام خمینی اراک
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 آذر 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   1
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 آذر 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • فولاد یزد
  • 1
   2
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 آذر 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 1
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 آذر 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 آذر 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • اکسین البرز
  • 1
   3
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 آذر 95
  • امام علی کرمان
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 2
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :14:15
  • 22 آذر 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • سپید رود رشت
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • کارگران تهران
   هفته
  • فولاد یزد
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • تختی خرم آباد
   هفته
  • راه آهن
  • 1
   5
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته
  • اکسین البرز
  • 1
   0
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته
  • مس کرمان
  • 2
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • حافظیه شیراز
   هفته
  • آلو مینیوم اراک
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • تختی انزلی
   هفته
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • تختی اهواز
   هفته
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته
  • مس رفسنجان
  • 1
   3
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته نوزدهم
  • نساجی مازندران
  • 1
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته نوزدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • تختی خرم آباد
   هفته نوزدهم
  • فجر سپاسی
  • 0
   2
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته نوزدهم
  • بادران
  • 1
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته نوزدهم
  • ملوان
  • 2
   1
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته نوزدهم
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • امام علی کرمان
   هفته نوزدهم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • انقلاب کرج
   هفته نوزدهم
  • استقلال اهواز
  • 1
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 95
  • امام خمینی اراک
   هفته نوزدهم
  • فولاد یزد
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • تختی انزلی
   هفته بیستم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیستم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • کارگران تهران
   هفته بیستم
  • سپید رود رشت
  • 1
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • تختی خرم آباد
   هفته بیستم
  • اکسین البرز
  • 0
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • تختی اهواز
   هفته بیستم
  • راه آهن
  • 2
   4
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیستم
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   2
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته بیستم
  • ایران جوان بوشهر
  • 1
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیستم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 3
   1
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 30 دي 95
  • حافظیه شیراز
   هفته بیستم
  • بادران
  • 2
   1
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و یکم
  • مس رفسنجان
  • 2
   0
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و یکم
  • نساجی مازندران
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و یکم
  • پارس جنوبی جم
  • 2
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و یکم
  • ملوان
  • 1
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته بیست و یکم
  • فجر سپاسی
  • 1
   1
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته بیست و یکم
  • استقلال اهواز
  • 1
   2
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته بیست و یکم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و یکم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 95
  • انقلاب کرج
   هفته
  • راه آهن
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و دوم
  • فولاد یزد
  • 0
   1
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته بیست و دوم
  • نساجی مازندران
  • 2
   2
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و دوم
  • سپید رود رشت
  • 1
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و دوم
  • اکسین البرز
  • 0
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • حافظیه شیراز
   هفته بیست و دوم
  • آلو مینیوم اراک
  • 3
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • تختی خرم آباد
   هفته بیست و دوم
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • تختی انزلی
   هفته بیست و دوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و دوم
  • مس کرمان
  • 5
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 بهمن 95
  • تختی اهواز
   هفته بیست و دوم
  • بادران
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و سوم
  • مس رفسنجان
  • 2
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته بیست و سوم
  • فجر سپاسی
  • 1
   0
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و سوم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   2
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و سوم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   3
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته بیست و سوم
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته بیست و سوم
  • ملوان
  • 1
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و سوم
  • استقلال اهواز
  • 1
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و سوم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 بهمن 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و سوم
  • فولاد یزد
  • 1
   2
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و چهارم
  • نساجی مازندران
  • 1
   2
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • تختی خرم آباد
   هفته بیست و چهارم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و چهارم
  • سپید رود رشت
  • 0
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و چهارم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • تختی انزلی
   هفته بیست و چهارم
  • اکسین البرز
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و چهارم
  • ایران جوان بوشهر
  • 2
   3
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 95
  • حافظیه شیراز
   هفته بیست و چهارم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:15
  • 25 بهمن 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته بیست و چهارم
  • راه آهن
  • 1
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :14:30
  • 25 بهمن 95
  • تختی اهواز
   هفته بیست و چهارم
  • بادران
  • 1
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 1 اسفند 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و پنجم
  • مس رفسنجان
  • 0
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:15
  • 2 اسفند 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و پنجم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و ششم
  • راه آهن
  • 1
   2
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و ششم
  • اکسین البرز
  • 3
   0
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • شهید نصیری یزد
   هفته بیست و ششم
  • ایران جوان بوشهر
  • 2
   1
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و ششم
  • سپید رود رشت
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و ششم
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :14:30
  • 9 اسفند 95
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته بیست و ششم
  • نساجی مازندران
  • 1
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 اسفند 95
  • تختی اهواز
   هفته بیست و ششم
  • فجر سپاسی
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:30
  • 11 اسفند 95
  • تختی انزلی
   هفته بیست و ششم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:30
  • 11 اسفند 95
  • تختی خرم آباد
   هفته بیست و ششم
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 اسفند 95
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و هفتم
  • پارس جنوبی جم
  • 2
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 اسفند 95
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته بیست و هفتم
  • استقلال اهواز
  • 0
   5
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 اسفند 95
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و هفتم
  • مس رفسنجان
  • 1
   2
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 اسفند 95
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و هفتم
  • فولاد یزد
  • 0
   0
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 اسفند 95
  • شهید عضدی رشت
   هفته بیست و هفتم
  • بادران
  • 0
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 95
  • حافظیه شیراز
   هفته بیست و هفتم
  • ملوان
  • 1
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 95
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و هفتم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 95
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و هفتم
  • خونه به خونه بابل
  • 2
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 95
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و سوم
  • ملوان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 اسفند 95
  • کارگران تهران
   هفته بیست و هشتم
  • بادران
  • 2
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و نهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و نهم
  • فولاد یزد
  • 0
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته بیست و نهم
  • آلو مینیوم اراک
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و نهم
  • خونه به خونه بابل
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و نهم
  • سپید رود رشت
  • 0
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و نهم
  • پارس جنوبی جم
  • 0
   0
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • حافظیه شیراز
   هفته بیست و نهم
  • استقلال اهواز
  • 1
   2
  • ملوان
  • ساعت بازی :16:00
  • 10 فروردين 96
  • تختی انزلی
   هفته بیست و نهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   0
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :16:45
  • 10 فروردين 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و نهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • شهید نصیری یزد
   هفته سی
  • ملوان
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • تختی خرم آباد
   هفته سی
  • فجر سپاسی
  • 3
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سی
  • اکسین البرز
  • 0
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • پاس قوامین
   هفته سی
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   5
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته سی
  • ایران جوان بوشهر
  • 0
   3
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • امام خمینی اراک
   هفته سی
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :16:15
  • 16 فروردين 96
  • شهید عضدی رشت
   هفته سی
  • نساجی مازندران
  • 0
   2
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :16:30
  • 16 فروردين 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سی
  • بادران
  • 1
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :16:45
  • 16 فروردين 96
  • تختی اهواز
   هفته سی ام
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • کارگران تهران
   هفته سی و یکم
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   0
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته سی و یکم
  • خونه به خونه بابل
  • 2
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • امام علی کرمان
   هفته سی و یکم
  • سپید رود رشت
  • 2
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • انقلاب کرج
   هفته سی و یکم
  • مس رفسنجان
  • 1
   2
  • ملوان
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • تختی انزلی
   هفته سی و یکم
  • پارس جنوبی جم
  • 1
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سی و یکم
  • استقلال اهواز
  • 0
   4
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :16:30
  • 22 فروردين 96
  • حافظیه شیراز
   هفته سی و یکم
  • فولاد یزد
  • 1
   2
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :16:45
  • 22 فروردين 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته سی و یکم
  • راه آهن
  • 0
   4
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 22 فروردين 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته سی و یکم
  • نساجی مازندران
  • 0
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • شهید نصیری یزد
   هفته سی و دوم
  • بادران
  • 2
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سی و دوم
  • فجر سپاسی
  • 1
   1
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته سی و دوم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • امام خمینی اراک
   هفته سی و دوم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • راه آهن
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته سی و دوم
  • ایران جوان بوشهر
  • 1
   1
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • شهید عضدی رشت
   هفته سی و دوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • انقلاب کرج
   هفته سی و دوم
  • ملوان
  • 0
   2
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سی و دوم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   0
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :16:45
  • 28 فروردين 96
  • تختی اهواز
   هفته سی و دوم
  • اکسین البرز
  • 1
   0
  • ایران جوان بوشهر
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته سی و سوم
  • راه آهن
  • 1
   4
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته سی و سوم
  • سپید رود رشت
  • 2
   3
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سی و سوم
  • فولاد یزد
  • 0
   2
  • فجر سپاسی
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • حافظیه شیراز
   هفته سی و سوم
  • خونه به خونه بابل
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • تختی انزلی
   هفته سی و سوم
  • آلو مینیوم اراک
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • کارگران تهران
   هفته سی و سوم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • تختی خرم آباد
   هفته سی و سوم
  • پارس جنوبی جم
  • 2
   1
  • استقلال اهواز
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • تختی اهواز
   هفته سی و سوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 2
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 4 ارديبهشت 96
  • امام علی کرمان
   هفته سی و سوم
  • خیبر خرم آباد
  • 2
   4
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته سی و چهارم
  • فجر سپاسی
  • 3
   2
  • آلو مینیوم اراک
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • امام خمینی اراک
   هفته سی و چهارم
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   1
  • فولاد یزد
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • شهید نصیری یزد
   هفته سی و چهارم
  • نساجی مازندران
  • 2
   3
  • سپید رود رشت
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • شهید عضدی رشت
   هفته سی و چهارم
  • ملوان
  • 1
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته سی و چهارم
  • مس کرمان
  • 0
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • انقلاب کرج
   هفته سی و چهارم
  • استقلال اهواز
  • Vs
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سی و چهارم
  • ایران جوان بوشهر
  • 1
   0
  • راه آهن
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 ارديبهشت 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته سی و چهارم
  • بادران
  • 1
   0
  • پارس جنوبی جم
  • ساعت بازی :17:30
  • 11 ارديبهشت 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سی و چهارم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی