• بادران
  • 3
   0
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :18:00
  • 20 مرداد 97
  • تختي اروميه
   هفته اول
  • شاهین بوشهر
  • 1
   1
  • بادران
  • کریم اسلامی | دقیقه:40:00
  • ساعت بازی :19:00
  • 28 مرداد 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 4 شهريور 97
  • انقلاب کرج
   هفته سوم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • بادران
  • میعاد یزدانی | دقیقه:50:00
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 1
   2
  • بادران
  • محمد علی اکبرخواه | دقیقه:40:00
   محمد علی اکبرخواه | دقیقه:60:00
  • ساعت بازی :15:00
  • 7 مهر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • بادران
  • 2
   3
  • خونه به خونه بابل
  • محمد علی اکبرخواه | دقیقه:45:00
   مجتبی مجبوب مجاز | دقیقه:65:00
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته هفتم
  • قشقايي شيراز
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 مهر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 2
   1
  • بادران
  • میثم مجیدی | دقیقه:65:00
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • بادران
  • 1
   1
  • شهرداري تبريز
  • میثم مجیدی | دقیقه:50:00
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته یازدهم
  • ملوان بندر انرلي
  • 1
   2
  • بادران
  • شهاب کرمی | دقیقه:5:00
   مجتبی مجبوب مجاز | دقیقه:40:00
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 27 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • بادران
  • 1
   1
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 4 آذر 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته چهاردهم
  • شهرداري ماهشهر
  • 2
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 1
   1
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 آذر 97
  • امام خمینی اراک
   هفته شانزدهم
  • مس كرمان
  • Vs
  • بادران
  • شمارش معکوس تا شروع بازی

  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • شهرداري ماهشهر
  • 0
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • هفتم تیر بابل
   هفته یازدهم
  • مس كرمان
  • 1
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته یازدهم
  • مس رفسنجان
  • 1
   3
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته هشتم
  • اکسین البرز
  • 1
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته نهم
  • بادران
  • 3
   0
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :18:00
  • 20 مرداد 97
  • تختي اروميه
   هفته اول
  • فجر سپاسي شيراز
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 20 مرداد 97
  • انقلاب کرج
   هفته اول
  • گل گهر سيرجان
  • 1
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 20 مرداد 97
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته اول
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 0
   0
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 20 مرداد 97
  • اروندان خرمشهر
   هفته اول
  • شهرداري ماهشهر
  • 0
   2
  • مس كرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 21 مرداد 97
  • امام علی کرمان
   هفته اول
  • مس رفسنجان
  • 4
   1
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 21 مرداد 97
  • پارس شيراز
   هفته اول
  • شهرداري تبريز
  • 0
   1
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :18:00
  • 21 مرداد 97
  • امام خمینی اراک
   هفته اول
  • ملوان بندر انرلي
  • 3
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته اول
  • مس كرمان
  • 1
   2
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 27 مرداد 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته دوم
  • آلومينيوم اراك
  • 0
   0
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 27 مرداد 97
  • حافظیه شیراز
   هفته دوم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :19:00
  • 28 مرداد 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 2
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :19:00
  • 28 مرداد 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته دوم
  • قشقايي شيراز
  • 1
   1
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :19:00
  • 28 مرداد 97
  • تختی انزلی
   هفته دوم
  • نود اروميه
  • 0
   6
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :19:00
  • 28 مرداد 97
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • اکسین البرز
  • 1
   0
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :19:00
  • 28 مرداد 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته دوم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 0
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 3 شهريور 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته سوم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 1
   2
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 3 شهريور 97
  • پارس شيراز
   هفته سوم
  • گل گهر سيرجان
  • 4
   0
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :18:00
  • 4 شهريور 97
  • تختي اروميه
   هفته سوم
  • ملوان بندر انرلي
  • 1
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 4 شهريور 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سوم
  • مس كرمان
  • 1
   0
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :18:00
  • 4 شهريور 97
  • امام خمینی اراک
   هفته سوم
  • بادران
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 4 شهريور 97
  • انقلاب کرج
   هفته سوم
  • شهرداري تبريز
  • 0
   3
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 4 شهريور 97
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سوم
  • خونه به خونه بابل
  • 2
   3
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته چهارم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • نود اروميه
  • 1
   1
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته چهارم
  • اکسین البرز
  • 0
   2
  • مس كرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • امام علی کرمان
   هفته چهارم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   2
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • حافظیه شیراز
   هفته چهارم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 1
   1
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • تختی انزلی
   هفته چهارم
  • آلومينيوم اراك
  • 2
   0
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 شهريور 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته چهارم
  • شهرداري تبريز
  • 3
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 شهريور 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته پنجم
  • شهرداري ماهشهر
  • 1
   2
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 شهريور 97
  • پارس شيراز
   هفته پنجم
  • مس كرمان
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 شهريور 97
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته پنجم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 1
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 1 مهر 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته پنجم
  • گل گهر سيرجان
  • 1
   2
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :18:00
  • 1 مهر 97
  • امام خمینی اراک
   هفته پنجم
  • اکسین البرز
  • 0
   0
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :18:00
  • 1 مهر 97
  • تختي اروميه
   هفته پنجم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 0
   1
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 1 مهر 97
  • اروندان خرمشهر
   هفته پنجم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 7 مهر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • آلومينيوم اراك
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 7 مهر 97
  • انقلاب کرج
   هفته ششم
  • نود اروميه
  • 0
   0
  • مس كرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 7 مهر 97
  • امام علی کرمان
   هفته ششم
  • ملوان بندر انرلي
  • 1
   1
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :15:00
  • 8 مهر 97
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • قشقايي شيراز
  • 1
   0
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 8 مهر 97
  • حافظیه شیراز
   هفته ششم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   1
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :15:00
  • 8 مهر 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته ششم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 8 مهر 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته ششم
  • آلومينيوم اراك
  • 0
   1
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 97
  • تختي اروميه
   هفته هفتم
  • بادران
  • 2
   3
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته هفتم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 3
   3
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته هفتم
  • گل گهر سيرجان
  • 3
   1
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 97
  • تختی انزلی
   هفته هفتم
  • مس كرمان
  • 1
   0
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 97
  • پارس شيراز
   هفته هفتم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 مهر 97
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته هفتم
  • شهرداري ماهشهر
  • 0
   0
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 مهر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • قشقايي شيراز
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 مهر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   3
  • مس كرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 مهر 97
  • امام علی کرمان
   هفته هشتم
  • شاهین بوشهر
  • 2
   2
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 97
  • امام خمینی اراک
   هفته هشتم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 2
   1
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته هشتم
  • ملوان بندر انرلي
  • 1
   2
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته هشتم
  • گل گهر سيرجان
  • 3
   3
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 97
  • پارس شيراز
   هفته نهم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته نهم
  • شهرداري ماهشهر
  • 1
   1
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته نهم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 0
   0
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 97
  • تختی انزلی
   هفته نهم
  • شهرداري تبريز
  • 1
   5
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 97
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • مس كرمان
  • 3
   1
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 97
  • اروندان خرمشهر
   هفته نهم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 2
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 0
   3
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته دهم
  • ملوان بندر انرلي
  • 0
   1
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته دهم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • پارس شيراز
   هفته دهم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   1
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • امام خمینی اراک
   هفته دهم
  • قشقايي شيراز
  • 2
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • انقلاب کرج
   هفته دهم
  • نود اروميه
  • 0
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 آبان 97
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته دهم
  • نود اروميه
  • Vs
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 آبان 97
  • حافظیه شیراز
   هفته هشتم
  • آلومينيوم اراك
  • 0
   0
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 97
  • پارس شيراز
   هفته یازدهم
  • گل گهر سيرجان
  • 1
   1
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 97
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • اکسین البرز
  • 0
   0
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 97
  • تختی انزلی
   هفته یازدهم
  • شاهین بوشهر
  • 3
   0
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 97
  • اروندان خرمشهر
   هفته یازدهم
  • بادران
  • 1
   1
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته یازدهم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 1
   2
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • امام خمینی اراک
   هفته دوازدهم
  • قشقايي شيراز
  • 1
   2
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • تختي اروميه
   هفته دوازدهم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • انقلاب کرج
   هفته دوازدهم
  • شهرداري تبريز
  • 0
   0
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • پارس شيراز
   هفته دوازدهم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 3
   1
  • مس كرمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • امام علی کرمان
   هفته دوازدهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته دوازدهم
  • ملوان بندر انرلي
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 20 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • مس كرمان
  • 1
   1
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :14:30
  • 26 آبان 97
  • تختی انزلی
   هفته سیزدهم
  • شهرداري ماهشهر
  • 0
   1
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :14:30
  • 26 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • نود اروميه
  • 0
   1
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :14:30
  • 26 آبان 97
  • اروندان خرمشهر
   هفته سیزدهم
  • آلومينيوم اراك
  • 1
   4
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 27 آبان 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سیزدهم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :14:30
  • 27 آبان 97
  • تختي اروميه
   هفته سیزدهم
  • گل گهر سيرجان
  • 1
   1
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :14:30
  • 27 آبان 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته سیزدهم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 27 آبان 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • ملوان بندر انرلي
  • 2
   3
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :14:15
  • 3 آذر 97
  • امام خمینی اراک
   هفته چهاردهم
  • خونه به خونه بابل
  • 2
   0
  • نود اروميه
  • ساعت بازی :14:30
  • 3 آذر 97
  • تختي اروميه
   هفته چهاردهم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 0
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:30
  • 3 آذر 97
  • انقلاب کرج
   هفته چهاردهم
  • بادران
  • 1
   1
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 4 آذر 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته چهاردهم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 2
   0
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 4 آذر 97
  • پارس شيراز
   هفته چهاردهم
  • شهرداري تبريز
  • 1
   2
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 4 آذر 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته چهاردهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   3
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 4 آذر 97
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته چهاردهم
  • اکسین البرز
  • 1
   1
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :14:00
  • 10 آذر 97
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • مس كرمان
  • 2
   2
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :14:00
  • 10 آذر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • خونه به خونه بابل
  • 0
   2
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 10 آذر 97
  • پارس شيراز
   هفته پانزدهم
  • نود اروميه
  • 3
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 10 آذر 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته پانزدهم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 1
   1
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 10 آذر 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته پانزدهم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 97
  • تختی انزلی
   هفته پانزدهم
  • شهرداري ماهشهر
  • 2
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:15
  • 11 آذر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • مس رفسنجان
  • 2
   2
  • خونه به خونه بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 آذر 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته شانزدهم
  • بادران
  • 1
   1
  • آلومينيوم اراك
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 آذر 97
  • امام خمینی اراک
   هفته شانزدهم
  • كارون اروند خرمشهر
  • 0
   1
  • قشقايي شيراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 آذر 97
  • پارس شيراز
   هفته شانزدهم
  • شهرداري تبريز
  • 1
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 آذر 97
  • انقلاب کرج
   هفته شانزدهم
  • فجر سپاسي شيراز
  • 1
   2
  • مس كرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 آذر 97
  • امام علی کرمان
   هفته شانزدهم
  • گل گهر سيرجان
  • 3
   1
  • شهرداري ماهشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 آذر 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته شانزدهم
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • 2
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 18 آذر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • اکسین البرز
  • Vs
  • گل گهر سيرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته هفدهم
  • مس كرمان
  • Vs
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • آلومينيوم اراك
  • Vs
  • سرخ پوشان پاكدشت
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • قشقايي شيراز
  • Vs
  • شهرداري تبريز
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته هفدهم
  • شهرداري ماهشهر
  • Vs
  • فجر سپاسي شيراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • پارس شيراز
   هفته هفدهم
  • نود اروميه
  • Vs
  • ملوان بندر انرلي
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • تختی انزلی
   هفته هفدهم
  • خونه به خونه بابل
  • Vs
  • كارون اروند خرمشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 آذر 97
  • اروندان خرمشهر
   هفته هفدهم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی