• بادران
  • 1
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • نیروی زمینی
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته سوم
  • علم و ادب تبریز
  • 0
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 24 شهريور 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته پنجم
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • 2
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته ششم
  • بادران
  • 1
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • حافظیه شیراز
   هفته هفتم
  • آلومینیوم اراک
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته هشتم
  • بادران
  • Vs
  • داماش گیلان
  • شمارش معکوس تا شروع بازی

  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته نهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   0
  • سپیدرود رشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته اول
  • ملوان بندر انزلی
  • 0
   1
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • داماش گیلان
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته اول
  • مس کرمان
  • 1
   3
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • دستغیب شیراز
   هفته اول
  • گل ریحان البرز
  • 3
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته اول
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   0
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • کارگران تهران
   هفته اول
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • 1
   3
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • امام خمینی اراک
   هفته اول
  • نود ارومیه
  • 2
   1
  • علم و ادب تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته اول
  • بادران
  • 1
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :18:00
  • 26 مرداد 98
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • نیروی زمینی
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته دوم
  • سپیدرود رشت
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • تختي اروميه
   هفته دوم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته دوم
  • علم و ادب تبریز
  • 1
   3
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • حافظیه شیراز
   هفته دوم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • انقلاب کرج
   هفته دوم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • کارگران تهران
   هفته دوم
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • 0
   3
  • داماش گیلان
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • اروندان خرمشهر
   هفته دوم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   1
  • ملوان بندر انزلی
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • تختی انزلی
   هفته دوم
  • رایکا بابل
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 مرداد 98
  • امام علی کرمان
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته سوم
  • مس رفسنجان
  • 2
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • حافظیه شیراز
   هفته سوم
  • سپیدرود رشت
  • 2
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • کارگران تهران
   هفته سوم
  • داماش گیلان
  • 1
   1
  • ملوان بندر انزلی
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • تختی انزلی
   هفته سوم
  • مس کرمان
  • 2
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   0
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 3
   0
  • علم و ادب تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته سوم
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • 1
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • تختی اهواز
   هفته سوم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 5 شهريور 98
  • امام خمینی اراک
   هفته سوم
  • علم و ادب تبریز
  • 0
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته چهارم
  • ملوان بندر انزلی
  • 0
   4
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • حافظیه شیراز
   هفته چهارم
  • استقلال خوزستان
  • 2
   3
  • سپیدرود رشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته چهارم
  • نیروی زمینی
  • 0
   3
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته چهارم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • انقلاب کرج
   هفته چهارم
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • 4
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • امام علی کرمان
   هفته چهارم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • داماش گیلان
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته چهارم
  • رایکا بابل
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 98
  • تختي اروميه
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 24 شهريور 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته پنجم
  • مس رفسنجان
  • 3
   2
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • کارگران تهران
   هفته پنجم
  • سپیدرود رشت
  • 2
   0
  • علم و ادب تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته پنجم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • امام خمینی اراک
   هفته پنجم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • داماش گیلان
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته پنجم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته پنجم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 3
   2
  • ملوان بندر انزلی
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • تختی انزلی
   هفته پنجم
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • 2
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • حافظیه شیراز
   هفته پنجم
  • نود ارومیه
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :18:00
  • 24 شهريور 98
  • ورزشگاه قدیمی بادران
   هفته پنجم
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • 2
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته ششم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   0
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • دستغیب شیراز
   هفته ششم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • تختي اروميه
   هفته ششم
  • ملوان بندر انزلی
  • 1
   3
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • امام علی کرمان
   هفته ششم
  • داماش گیلان
  • 0
   3
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • انقلاب کرج
   هفته ششم
  • علم و ادب تبریز
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته ششم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • امام خمینی اراک
   هفته ششم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • سپیدرود رشت
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته ششم
  • نیروی زمینی
  • 1
   3
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :17:15
  • 30 شهريور 98
  • تختی اهواز
   هفته ششم
  • بادران
  • 1
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • حافظیه شیراز
   هفته هفتم
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • 1
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • هفتم تیر بابل
   هفته هفتم
  • نود ارومیه
  • 0
   0
  • داماش گیلان
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته هفتم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   0
  • ملوان بندر انزلی
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • تختی انزلی
   هفته هفتم
  • سپیدرود رشت
  • 0
   4
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   1
  • علم و ادب تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته هفتم
  • نیروی زمینی
  • 2
   1
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • امام خمینی اراک
   هفته هفتم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • امام علی کرمان
   هفته هفتم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 مهر 98
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته هفتم
  • آلومینیوم اراک
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • ورزشگاه شهدای قدس
   هفته هشتم
  • سرخ پوشان پاکدشت
  • 1
   2
  • فجرشهید سپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • حافظیه شیراز
   هفته هشتم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   4
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • ملوان بندر انزلی
  • 0
   2
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • تختي اروميه
   هفته هشتم
  • داماش گیلان
  • 0
   4
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته هشتم
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • انقلاب کرج
   هفته هشتم
  • رایکا بابل
  • 0
   0
  • سپیدرود رشت
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته هشتم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :15:15
  • 19 مهر 98
  • تختی اهواز
   هفته هشتم
  • علم و ادب تبریز
  • 0
   2
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:15
  • 20 مهر 98
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • بادران
  • Vs
  • داماش گیلان
  • ساعت بازی :15:00
  • 2 آبان 98
  • شهید عضدی رشت
   هفته نهم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی