• بادران
  • 0
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 آذر 99
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • بادران
  • پویا سیف | دقیقه:1399:00
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   0
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • بادران
  • ایمان غلامی | دقیقه:84:00
   ایمان غلامی | دقیقه:84:00
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • غدیر تهران
   هفته پنجم
  • فجرسپاسی
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته ششم
  • بادران
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • انقلاب کرج
   هفته هفتم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته هشتم
  • بادران
  • 2
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • تختي اروميه
   هفته نهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • غدیر تهران
   هفته دهم
  • بادران
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • تختی اهواز
   هفته یازدهم
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته دوازدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته سیزدهم
  • بادران
  • 4
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 بهمن 99
  • سردار جنگل
   هفته چهاردهم
  • قشقایی شیراز
  • 3
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 2 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • Vs
  • رایکا بابل
  • شمارش معکوس تا شروع بازی

  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • هفتم تیر بابل
   هفته شانزدهم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • پارس جنوبی
  • 3
   0
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • چوکای تالش
  • 0
   3
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • نود ارومیه
  • 0
   3
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • شهرداری آستارا
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • بادران
  • 0
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 آذر 99
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • استقلال خوزستان
  • 2
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • ملوان
  • 2
   0
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • هوادار
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • فجرسپاسی
  • 0
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   0
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • ملوان
  • 1
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • پارس جنوبی
  • 1
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته چهارم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • رایکا بابل
  • 2
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • هوادار
  • 0
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • فجرسپاسی
  • 2
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • خیبر خرم آباد
  • 2
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • استقلال خوزستان
  • 4
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • غدیر تهران
   هفته پنجم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   3
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • چوکای تالش
  • 1
   2
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • پارس جنوبی
  • 0
   0
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • ملوان
  • 2
   2
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • فجرسپاسی
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته ششم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • رایکا بابل
  • 3
   3
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • هوادار
  • 2
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • چوکای تالش
  • 1
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • بادران
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • انقلاب کرج
   هفته هفتم
  • قشقایی شیراز
  • 2
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   2
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • چوکای تالش
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • پارس جنوبی
  • 2
   3
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • ملوان
  • 1
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • رایکا بابل
  • 3
   2
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته هشتم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • هوادار
  • 1
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • فجرسپاسی
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   0
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • بادران
  • 2
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • تختي اروميه
   هفته نهم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • ملوان
  • 0
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • خیبر خرم آباد
  • 3
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • غدیر تهران
   هفته دهم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   3
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • نود ارومیه
  • 2
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • هوادار
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • فجرسپاسی
  • 2
   3
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • بادران
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • تختی اهواز
   هفته یازدهم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • ملوان
  • 1
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • رایکا بابل
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته دوازدهم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • نود ارومیه
  • 1
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • هوادار
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   3
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • فجرسپاسی
  • 2
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته سیزدهم
  • ملوان
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • هوادار
  • 1
   3
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • شهرداری آستارا
  • 2
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • نود ارومیه
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • فجرسپاسی
  • 2
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   3
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   3
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • بادران
  • 4
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 بهمن 99
  • سردار جنگل
   هفته چهاردهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • پارس جنوبی
  • 1
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • هوادار
  • 1
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • رایکا بابل
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • ملوان
  • 0
   0
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   3
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • قشقایی شیراز
  • 3
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 2 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • Vs
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • هفتم تیر بابل
   هفته شانزدهم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی