• بادران
  • 1
   0
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • حافظیه شیراز
   هفته اول
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • کارگران تهران
   هفته دوم
  • بادران
  • 1
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • تختی انزلی
   هفته سوم
  • آلومینیوم اراک
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 96
  • کارگران تهران
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   2
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:45
  • 1 مهر 96
  • کارگران تهران
   هفته ششم
  • بادران
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته هفتم
  • خونه به خونه
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:15
  • 18 مهر 96
  • کارگران تهران
   هفته هشتم
  • بادران
  • 0
   2
  • برق فارس
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • حافظیه شیراز
   هفته نهم
  • شهرداری ماهشهر
  • 2
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • کارگران تهران
   هفته دهم
  • بادران
  • 2
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 10 آبان 96
  • انقلاب کرج
   هفته یازدهم
  • نساجی مازندران
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 آبان 96
  • کارگران تهران
   هفته دوازدهم
  • بادران
  • 3
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 23 آبان 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سیزدهم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:15
  • 30 آبان 96
  • کارگران تهران
   هفته چهاردهم
  • بادران
  • 3
   2
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 3
   3
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته شانزدهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • کارگران تهران
   هفته هفدهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • کارگران تهران
   هفته هجدهم
  • بادران
  • 3
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته نوزدهم
  • ملوان انزلی
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • کارگران تهران
   هفته بیستم
  • بادران
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و یکم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و دوم
  • بادران
  • 4
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 بهمن 96
  • راه آهن اکباتان
   هفته بیست و سوم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و چهارم
  • بادران
  • 0
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و پنجم
  • برق فارس
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و ششم
  • بادران
  • 1
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :15:15
  • 20 اسفند 96
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته بیست و هفتم
  • اکسین البرز
  • 2
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و هشتم
  • بادران
  • 1
   4
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و نهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • کارگران تهران
   هفته سی ام
  • بادران
  • 0
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • امام علی کرمان
   هفته سی و یکم
  • صبای قم
  • 0
   7
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • کارگران تهران
   هفته سی و دوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • کارگران تهران
   هفته سی و سوم
  • بادران
  • Vs
  • ماشین سازی تبریز
  • شمارش معکوس تا شروع بازی

  • ساعت بازی :17:00
  • 9 ارديبهشت 97
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته سی و چهارم
  • بادران
  • 1
   0
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • حافظیه شیراز
   هفته اول
  • شهرداری ماهشهر
  • 4
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • برق فارس
  • 0
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • تختی انزلی
   هفته اول
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته اول
  • صبای قم
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • امام خمینی اراک
   هفته اول
  • اکسین البرز
  • 1
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته اول
  • نساجی مازندران
  • 1
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته اول
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   3
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 16 مرداد 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته اول
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • کارگران تهران
   هفته دوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته دوم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   3
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • انقلاب کرج
   هفته دوم
  • آلومینیوم اراک
  • 2
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته دوم
  • خونه به خونه
  • 2
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • امام علی کرمان
   هفته دوم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   0
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته دوم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • حافظیه شیراز
   هفته دوم
  • شهرداری تبریز
  • 2
   4
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته دوم
  • ملوان انزلی
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :18:00
  • 23 مرداد 96
  • انقلاب کرج
   هفته دوم
  • بادران
  • 1
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • تختی انزلی
   هفته سوم
  • ماشین سازی تبریز
  • 1
   2
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته سوم
  • برق فارس
  • 0
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • مس کرمان
  • 3
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • نساجی مازندران
  • 2
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • امام خمینی اراک
   هفته سوم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • حافظیه شیراز
   هفته سوم
  • صبای قم
  • 0
   4
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :17:30
  • 5 شهريور 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته سوم
  • شهرداری ماهشهر
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته چهارم
  • خونه به خونه
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته چهارم
  • شهرداری تبریز
  • 0
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • حافظیه شیراز
   هفته چهارم
  • ملوان انزلی
  • 1
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • راه آهن تهران
  • 0
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • انقلاب کرج
   هفته چهارم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   3
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • امام علی کرمان
   هفته چهارم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 11 شهريور 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته چهارم
  • آلومینیوم اراک
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :18:00
  • 11 شهريور 96
  • کارگران تهران
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   2
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • نساجی مازندران
  • 2
   2
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   1
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 2
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • مس کرمان
  • 2
   3
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :17:00
  • 27 شهريور 96
  • تختی انزلی
   هفته ششم
  • مس رفسنجان
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :18:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • صبای قم
  • 0
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :18:00
  • 27 شهريور 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:45
  • 1 مهر 96
  • کارگران تهران
   هفته ششم
  • خونه به خونه
  • 1
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :17:30
  • 1 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • شهرداری ماهشهر
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • برق فارس
  • 0
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 0
   1
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • آلومینیوم اراک
  • 2
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   2
  • صبای قم
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • شهرداری تبریز
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • ملوان انزلی
  • 1
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :15:00
  • 3 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • بادران
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته هفتم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • ماشین سازی تبریز
  • 1
   0
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   3
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • نساجی مازندران
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • مس رفسنجان
  • 2
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • صبای قم
  • 1
   2
  • برق فارس
  • ساعت بازی :15:00
  • 12 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • برق فارس
  • 1
   0
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • آلومینیوم اراک
  • 2
   2
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   1
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • شهرداری تبریز
  • 0
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • ملوان انزلی
  • 2
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 18 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • خونه به خونه
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:15
  • 18 مهر 96
  • کارگران تهران
   هفته هشتم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   0
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   0
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   0
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 2
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • نساجی مازندران
  • 2
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • صبای قم
  • 1
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • بادران
  • 0
   2
  • برق فارس
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 مهر 96
  • حافظیه شیراز
   هفته نهم
  • شهرداری ماهشهر
  • 2
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • کارگران تهران
   هفته دهم
  • ملوان انزلی
  • 1
   1
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • برق فارس
  • 1
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • اکسین البرز
  • 2
   2
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • خونه به خونه
  • 1
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 مهر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • بادران
  • 2
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 10 آبان 96
  • انقلاب کرج
   هفته یازدهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   2
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 3
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • خونه به خونه
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • مس رفسنجان
  • 1
   3
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • صبای قم
  • 1
   3
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 10 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • نساجی مازندران
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:45
  • 16 آبان 96
  • کارگران تهران
   هفته دوازدهم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   2
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • برق فارس
  • 2
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • اکسین البرز
  • 1
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   2
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • ملوان انزلی
  • 1
   2
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • بادران
  • 3
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 23 آبان 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سیزدهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • برق فارس
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • انقلاب کرج
   هفته سیزدهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   0
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • تختی اهواز
   هفته سیزدهم
  • آلومینیوم اراک
  • 2
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته سیزدهم
  • خونه به خونه
  • 0
   0
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • تختی انزلی
   هفته سیزدهم
  • صبای قم
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :15:00
  • 23 آبان 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته سیزدهم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   2
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:15
  • 30 آبان 96
  • امام خمینی اراک
   هفته چهاردهم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:15
  • 30 آبان 96
  • کارگران تهران
   هفته چهاردهم
  • نساجی مازندران
  • 0
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:15
  • 30 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • ملوان انزلی
  • 0
   0
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:15
  • 30 آبان 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته چهاردهم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 30 آبان 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته چهاردهم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   3
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 آبان 96
  • حافظیه شیراز
   هفته چهاردهم
  • مس رفسنجان
  • 2
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 آبان 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • برق فارس
  • 1
   1
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 30 آبان 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته چهاردهم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:15
  • 30 آبان 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته چهاردهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 آذر 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته پانزدهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   0
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 آذر 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته پانزدهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • امام علی کرمان
   هفته پانزدهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 2
   3
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • انقلاب کرج
   هفته پانزدهم
  • آلومینیوم اراک
  • 1
   0
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • حافظیه شیراز
   هفته پانزدهم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   1
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • ورزشگاه قدیمی بادران
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 3
   2
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • ملوان انزلی
  • 1
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته پانزدهم
  • خونه به خونه
  • 2
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 آذر 96
  • تختی اهواز
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 3
   3
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته شانزدهم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   2
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • تختی انزلی
   هفته شانزدهم
  • برق فارس
  • 2
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته شانزدهم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته شانزدهم
  • مس کرمان
  • 2
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • امام خمینی اراک
   هفته شانزدهم
  • نساجی مازندران
  • 0
   0
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • حافظیه شیراز
   هفته شانزدهم
  • صبای قم
  • 0
   0
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • شهرداری تبریز
  • 2
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته شانزدهم
  • مس رفسنجان
  • 1
   2
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 آذر 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته شانزدهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • کارگران تهران
   هفته هفدهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته هفدهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • شهید درخشان صبا شهر تهران
   هفته هفدهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • امام علی کرمان
   هفته هفدهم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • انقلاب کرج
   هفته هفدهم
  • خونه به خونه
  • 2
   2
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • حافظیه شیراز
   هفته هفدهم
  • راه آهن تهران
  • 1
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته هفدهم
  • ملوان انزلی
  • 1
   0
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 آذر 96
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته هفدهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • کارگران تهران
   هفته هجدهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   0
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته هجدهم
  • راه آهن تهران
  • 1
   3
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته هجدهم
  • ملوان انزلی
  • 0
   0
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • حافظیه شیراز
   هفته هجدهم
  • گل گهر سیرجان
  • 2
   2
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • انقلاب کرج
   هفته هجدهم
  • شهرداری تبریز
  • 2
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • امام علی کرمان
   هفته هجدهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته هجدهم
  • خونه به خونه
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته هجدهم
  • آلومینیوم اراک
  • 4
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:00
  • 17 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • بادران
  • 3
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته نوزدهم
  • صبای قم
  • 1
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته نوزدهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   3
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • حافظیه شیراز
   هفته نوزدهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • امام خمینی اراک
   هفته نوزدهم
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته نوزدهم
  • نساجی مازندران
  • 1
   3
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته نوزدهم
  • برق فارس
  • 0
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   2
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته نوزدهم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 دي 96
  • تختی انزلی
   هفته نوزدهم
  • ملوان انزلی
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • کارگران تهران
   هفته بیستم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   0
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته بیستم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 0
   3
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیستم
  • شهرداری ماهشهر
  • 4
   3
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • حافظیه شیراز
   هفته بیستم
  • شهرداری تبریز
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • انقلاب کرج
   هفته بیستم
  • راه آهن تهران
  • 1
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • امام علی کرمان
   هفته بیستم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیستم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیستم
  • خونه به خونه
  • 2
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:00
  • 1 بهمن 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته بیست و یکم
  • بادران
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و یکم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و یکم
  • ماشین سازی تبریز
  • 2
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و یکم
  • نساجی مازندران
  • 1
   2
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و یکم
  • مس کرمان
  • 1
   5
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و یکم
  • اکسین البرز
  • 2
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • راه آهن اکباتان
   هفته بیست و یکم
  • برق فارس
  • 0
   2
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته بیست و یکم
  • صبای قم
  • 2
   2
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 بهمن 96
  • تختی انزلی
   هفته بیست و یکم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و دوم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته بیست و دوم
  • خونه به خونه
  • 1
   1
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و دوم
  • برق فارس
  • 0
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و دوم
  • ملوان انزلی
  • 1
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و دوم
  • شهرداری ماهشهر
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و دوم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   1
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و دوم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 4
   3
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • یادگار امام‌قم
   هفته بیست و دوم
  • آلومینیوم اراک
  • 2
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 14 بهمن 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و دوم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:00
  • 23 بهمن 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و سوم
  • مس رفسنجان
  • 2
   1
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 23 بهمن 96
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته بیست و سوم
  • ماشین سازی تبریز
  • 2
   2
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:00
  • 23 بهمن 96
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و سوم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:15
  • 23 بهمن 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و سوم
  • بادران
  • 4
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 بهمن 96
  • راه آهن اکباتان
   هفته بیست و سوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 بهمن 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و سوم
  • صبای قم
  • 1
   5
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 بهمن 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و سوم
  • نساجی مازندران
  • 0
   3
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :14:00
  • 24 بهمن 96
  • تختی انزلی
   هفته بیست و سوم
  • اکسین البرز
  • 0
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :14:15
  • 24 بهمن 96
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته بیست و سوم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و چهارم
  • شهرداری تبریز
  • 2
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته بیست و چهارم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   3
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و چهارم
  • شهرداری ماهشهر
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و چهارم
  • اکسین البرز
  • 2
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و چهارم
  • ملوان انزلی
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و چهارم
  • برق فارس
  • 1
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 بهمن 96
  • یادگار امام‌قم
   هفته بیست و چهارم
  • راه آهن تهران
  • 1
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :14:30
  • 29 بهمن 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و چهارم
  • خونه به خونه
  • 2
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :14:30
  • 29 بهمن 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و چهارم
  • بادران
  • 0
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و پنجم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • راه آهن اکباتان
   هفته بیست و پنجم
  • نساجی مازندران
  • 2
   2
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته بیست و پنجم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • تختی انزلی
   هفته بیست و پنجم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و پنجم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و پنجم
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و پنجم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   2
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و پنجم
  • صبای قم
  • 1
   3
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :14:15
  • 6 اسفند 96
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته بیست و پنجم
  • برق فارس
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و ششم
  • خونه به خونه
  • 0
   0
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته بیست و ششم
  • راه آهن تهران
  • 1
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • یادگار امام‌قم
   هفته بیست و ششم
  • ملوان انزلی
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و ششم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   2
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و ششم
  • اکسین البرز
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و ششم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :14:30
  • 13 اسفند 96
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و ششم
  • شهرداری تبریز
  • 1
   2
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 اسفند 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و ششم
  • گل گهر سیرجان
  • 1
   0
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 اسفند 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و ششم
  • نساجی مازندران
  • 1
   0
  • برق فارس
  • ساعت بازی :14:15
  • 20 اسفند 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و هفتم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 7
   1
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :14:45
  • 20 اسفند 96
  • راه آهن اکباتان
   هفته بیست و هفتم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 20 اسفند 96
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و هفتم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 0
   0
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :14:45
  • 20 اسفند 96
  • تختی انزلی
   هفته بیست و هفتم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   2
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:45
  • 20 اسفند 96
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و هفتم
  • مس رفسنجان
  • 1
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 20 اسفند 96
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و هفتم
  • صبای قم
  • 1
   3
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :14:45
  • 20 اسفند 96
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته بیست و هفتم
  • بادران
  • 1
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :15:15
  • 20 اسفند 96
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته بیست و هفتم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :14:45
  • 23 اسفند 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و هفتم
  • اکسین البرز
  • 2
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • کارگران تهران
   هفته بیست و هشتم
  • نساجی مازندران
  • 0
   0
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته بیست و هشتم
  • ملوان انزلی
  • 2
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته بیست و هشتم
  • برق فارس
  • 0
   2
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و هشتم
  • مس کرمان
  • 2
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • یادگار امام‌قم
   هفته بیست و هشتم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   0
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • هفتم تیر بابل
   هفته بیست و هشتم
  • شهرداری تبریز
  • 0
   0
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و هشتم
  • راه آهن تهران
  • 2
   3
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست و هشتم
  • شهرداری ماهشهر
  • 1
   1
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 اسفند 96
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته بیست و هشتم
  • بادران
  • 1
   4
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته بیست و نهم
  • خونه به خونه
  • 3
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • راه آهن اکباتان
   هفته بیست و نهم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • دستغیب شیراز
   هفته بیست و نهم
  • صبای قم
  • 0
   8
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • انقلاب کرج
   هفته بیست و نهم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 2
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و نهم
  • آلومینیوم اراک
  • 1
   1
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته بیست و نهم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 1
   2
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • تختی انزلی
   هفته بیست و نهم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   2
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
   هفته بیست و نهم
  • ماشین سازی تبریز
  • 1
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :16:00
  • 9 فروردين 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته بیست و نهم
  • مس رفسنجان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • کارگران تهران
   هفته سی ام
  • نساجی مازندران
  • 6
   1
  • صبای قم
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • یادگار امام‌قم
   هفته سی ام
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته سی ام
  • ملوان انزلی
  • 0
   0
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سی ام
  • اکسین البرز
  • 0
   2
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • دستغیب شیراز
   هفته سی ام
  • راه آهن تهران
  • 0
   4
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • امام خمینی اراک
   هفته سی ام
  • شهرداری تبریز
  • 0
   1
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته سی ام
  • شهرداری ماهشهر
  • 0
   1
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته سی ام
  • برق فارس
  • 0
   3
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :16:15
  • 15 فروردين 97
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته سی ام
  • بادران
  • 0
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • امام علی کرمان
   هفته سی و یکم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 1
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • انقلاب کرج
   هفته سی و یکم
  • خونه به خونه
  • 0
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • تختی انزلی
   هفته سی و یکم
  • ماشین سازی تبریز
  • 0
   1
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • شهید وطنی قایمشهر
   هفته سی و یکم
  • صبای قم
  • Vs
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • شهدای رفسنجان کرمان
   هفته سی و یکم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 3
   1
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته سی و یکم
  • گل گهر سیرجان
  • 4
   0
  • راه آهن تهران
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • راه آهن اکباتان
   هفته سی و یکم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   1
  • برق فارس
  • ساعت بازی :16:30
  • 21 فروردين 97
  • دستغیب شیراز
   هفته سی و یکم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   1
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :17:00
  • 21 فروردين 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته سی و یکم
  • صبای قم
  • 0
   7
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • کارگران تهران
   هفته سی و دوم
  • مس رفسنجان
  • 1
   1
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته سی و دوم
  • نساجی مازندران
  • 0
   0
  • نفت مسجد سلیمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
   هفته سی و دوم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • فجرسپاسی شیراز
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • دستغیب شیراز
   هفته سی و دوم
  • اکسین البرز
  • 1
   1
  • ایرانجوان بوشهر
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته سی و دوم
  • برق فارس
  • 0
   1
  • آلومینیوم اراک
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • امام خمینی اراک
   هفته سی و دوم
  • شهرداری تبریز
  • 2
   5
  • گل گهر سیرجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سی و دوم
  • راه آهن تهران
  • 0
   1
  • ملوان انزلی
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • تختی انزلی
   هفته سی و دوم
  • شهرداری ماهشهر
  • 0
   3
  • خونه به خونه
  • ساعت بازی :17:00
  • 28 فروردين 97
  • هفتم تیر بابل
   هفته سی و دوم
  • نفت مسجد سلیمان
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • کارگران تهران
   هفته سی و سوم
  • ملوان انزلی
  • 1
   2
  • شهرداری ماهشهر
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • شهدای ‏ ماهشهر ‏ خوزستان
   هفته هفته سی و سوم
  • گل گهر سیرجان
  • 0
   4
  • برق فارس
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • خونه به خونه
  • 0
   0
  • اکسین البرز
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • آلومینیوم اراک
  • 0
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • فجرسپاسی شیراز
  • 0
   2
  • نساجی مازندران
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • ماشین سازی تبریز
  • 4
   0
  • صبای قم
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • راه آهن تهران
  • 1
   4
  • شهرداری تبریز
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • ایرانجوان بوشهر
  • 1
   2
  • مس رفسنجان
  • ساعت بازی :17:00
  • 3 ارديبهشت 97
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفته سی و سوم
  • بادران
  • Vs
  • ماشین سازی تبریز
  • ساعت بازی :17:00
  • 9 ارديبهشت 97
  • بنیان دیزل ‏تبریز
   هفته سی و چهارم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • هیدالو
 • آموس وان
 • نازگل
 • دکتر بی