• بادران
  • 1
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • اتحاد سالار
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • سایپا
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :16:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • بادران
  • 0
   0
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • تهران مبدل
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • بادران
  • 1
   2
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • دلوار افزار
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • بادران
  • 2
   0
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • داماش
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • بادران
  • 2
   0
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • پیکان
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • بادران
  • 0
   0
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • نیروی زمینی
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • بادران
  • 5
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • رادین پیشرو
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • بادران
  • 1
   0
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • مقاومت
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • بادران
  • 1
   2
  • سایپا
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • شاهین شمیران
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • بادران
  • 2
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • پرسپولیس
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • بادران
  • 3
   2
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • دارایی نوین
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • بادران
  • 0
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • نفت
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • بادران
  • 2
   0
  • پیکان
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • استقلال
  • 3
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • بادران
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • دلوار افزار
  • 2
   7
  • عقاب
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • بادران
  • 1
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • نیروی زمینی
  • 0
   3
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • داماش
  • 0
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • پیکان
  • 1
   0
  • سایپا
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • دارایی نوین
  • 1
   2
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • استقلال
  • 0
   0
  • مقاومت
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • نفت
  • 2
   1
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته اول
  • تهران مبدل
  • 2
   2
  • نفت
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • عقاب
  • 2
   3
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • دلوار افزار
  • 2
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • اتحاد سالار
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • پرسپولیس
  • 3
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • مقاومت
  • 0
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • سایپا
  • 1
   1
  • استقلال
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • شاهین شمیران
  • 0
   2
  • پیکان
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته دوم
  • دارایی نوین
  • 1
   4
  • عقاب
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • رادین پیشرو
  • 0
   1
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • پیکان
  • 4
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • بادران
  • 0
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • نفت
  • 2
   4
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • نیروی زمینی
  • 2
   3
  • سایپا
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • داماش
  • 3
   1
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • استقلال
  • 2
   1
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :00:00
  • -78 فروردين 21
  • پاس قوامین
   هفته سوم
  • عقاب
  • 3
   2
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :11:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • تهران مبدل
  • 0
   3
  • استقلال
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • دلوار افزار
  • 0
   3
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • دارایی نوین
  • 2
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :16:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • مقاومت
  • 1
   0
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :16:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • سایپا
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :16:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • شاهین شمیران
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :16:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • پرسپولیس
  • 0
   4
  • پیکان
  • ساعت بازی :17:00
  • 6 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته چهارم
  • نیروی زمینی
  • 3
   1
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • اتحاد سالار
  • 1
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • نفت
  • 2
   0
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • رادین پیشرو
  • 1
   2
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • داماش
  • 0
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • استقلال
  • 2
   2
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • پیکان
  • 2
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • بادران
  • 0
   0
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 11 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته پنجم
  • داماش
  • 0
   1
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • تهران مبدل
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • سایپا
  • 5
   2
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • عقاب
  • 3
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • شاهین شمیران
  • 0
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • دلوار افزار
  • 1
   0
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • پرسپولیس
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • دارایی نوین
  • 1
   3
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 16 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته ششم
  • استقلال
  • 3
   0
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • رادین پیشرو
  • 0
   2
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • پیکان
  • 3
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • نفت
  • 1
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • بادران
  • 1
   2
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • مقاومت
  • 2
   2
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • اتحاد سالار
  • 0
   3
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • نیروی زمینی
  • 2
   2
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 21 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هفتم
  • پرسپولیس
  • 1
   0
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • تهران مبدل
  • 3
   2
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • عقاب
  • 2
   1
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • نفت
  • 0
   1
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • شاهین شمیران
  • 1
   5
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • داماش
  • 1
   1
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • دارایی نوین
  • 1
   9
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • دلوار افزار
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 26 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته هشتم
  • استقلال
  • 2
   1
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • مقاومت
  • 1
   1
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • بادران
  • 2
   0
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • نیروی زمینی
  • 2
   3
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • پیکان
  • 3
   2
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • اتحاد سالار
  • 2
   3
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • سایپا
  • 2
   1
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • رادین پیشرو
  • 1
   2
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 31 مرداد 96
  • پاس قوامین
   هفته نهم
  • نفت
  • 1
   4
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • دلوار افزار
  • 2
   1
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • پیکان
  • 3
   2
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • تهران مبدل
  • 0
   1
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • پرسپولیس
  • 0
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • داماش
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • دارایی نوین
  • 0
   4
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • عقاب
  • 2
   2
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 4 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دهم
  • شاهین شمیران
  • 1
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • بادران
  • 2
   0
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • اتحاد سالار
  • 3
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • نیروی زمینی
  • 2
   5
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • رادین پیشرو
  • 0
   3
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • استقلال
  • 0
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • سایپا
  • 2
   1
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • مقاومت
  • 3
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 9 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته یازدهم
  • داماش
  • 1
   0
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • نفت
  • 1
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • عقاب
  • 3
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • استقلال
  • 0
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • دارایی نوین
  • 0
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • پیکان
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • دلوار افزار
  • 0
   2
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • پرسپولیس
  • 0
   1
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 14 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته دوازدهم
  • اتحاد سالار
  • 3
   1
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • بادران
  • 0
   0
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • رادین پیشرو
  • 0
   2
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • مقاومت
  • 2
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • نیروی زمینی
  • 1
   3
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • تهران مبدل
  • 1
   3
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • شاهین شمیران
  • 6
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • سایپا
  • 5
   1
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته سیزدهم
  • پیکان
  • 3
   0
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • دلوار افزار
  • 1
   3
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • نیروی زمینی
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • استقلال
  • 4
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • داماش
  • 1
   2
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • نفت
  • 0
   0
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • عقاب
  • 2
   1
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • دارایی نوین
  • 0
   3
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته چهاردهم
  • پرسپولیس
  • 0
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • رادین پیشرو
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • تهران مبدل
  • 1
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • سایپا
  • 2
   2
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • اتحاد سالار
  • 0
   1
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • شاهین شمیران
  • 1
   0
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • مقاومت
  • 0
   2
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 5
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 شهريور 96
  • پاس قوامین
   هفته پانزدهم
  • اتحاد سالار
  • 1
   3
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • تهران مبدل
  • 2
   3
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • مقاومت
  • 2
   4
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • شاهین شمیران
  • 0
   3
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • سایپا
  • 2
   1
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • عقاب
  • 2
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • رادین پیشرو
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • پرسپولیس
  • 3
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 15 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته شانزدهم
  • پیکان
  • 2
   1
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • بادران
  • 1
   0
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • رادین پیشرو
  • 0
   7
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • داماش
  • 0
   2
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • نیروی زمینی
  • 2
   4
  • مقاومت
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • استقلال
  • 0
   0
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • دارایی نوین
  • 1
   3
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • نفت
  • 2
   1
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 22 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هفدهم
  • اتحاد سالار
  • 0
   5
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • سایپا
  • 1
   0
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • دلوار افزار
  • 1
   3
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • پرسپولیس
  • 3
   2
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • تهران مبدل
  • 3
   4
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • شاهین شمیران
  • 0
   3
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • عقاب
  • 3
   1
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • مقاومت
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 29 مهر 96
  • پاس قوامین
   هفته هجدهم
  • نیروی زمینی
  • 2
   0
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • نفت
  • 0
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • بادران
  • 1
   2
  • سایپا
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • اتحاد سالار
  • 1
   3
  • عقاب
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • رادین پیشرو
  • 0
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • پیکان
  • 4
   1
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • داماش
  • 1
   1
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • استقلال
  • 0
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :12:00
  • 6 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته نوزدهم
  • مقاومت
  • 4
   1
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • عقاب
  • 1
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • سایپا
  • 1
   0
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • تهران مبدل
  • 0
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • دلوار افزار
  • 1
   3
  • پیکان
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • پرسپولیس
  • 2
   2
  • استقلال
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • دارایی نوین
  • 3
   2
  • نفت
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • شاهین شمیران
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 13 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیستم
  • مقاومت
  • 1
   0
  • عقاب
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • رادین پیشرو
  • 0
   1
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :15:00
  • 19 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • نفت
  • 1
   2
  • داماش
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • اتحاد سالار
  • 1
   4
  • سایپا
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • بادران
  • 2
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • نیروی زمینی
  • 1
   0
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • پیکان
  • 3
   0
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • استقلال
  • 0
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :15:00
  • 20 آبان 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و یکم
  • شاهین شمیران
  • 2
   1
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • داماش
  • 1
   4
  • پیکان
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • تهران مبدل
  • 3
   0
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • دلوار افزار
  • 0
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • عقاب
  • 4
   0
  • نفت
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • سایپا
  • 1
   1
  • مقاومت
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • دارایی نوین
  • 0
   0
  • استقلال
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • پرسپولیس
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :12:00
  • 4 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و دوم
  • پیکان
  • 0
   1
  • نفت
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • مقاومت
  • 3
   0
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • استقلال
  • 4
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • بادران
  • 3
   2
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • اتحاد سالار
  • 1
   2
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • رادین پیشرو
  • 0
   0
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • نیروی زمینی
  • 1
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • سایپا
  • 1
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :12:00
  • 11 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و سوم
  • دارایی نوین
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • عقاب
  • 2
   2
  • پیکان
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • پرسپولیس
  • 2
   2
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • دلوار افزار
  • 0
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • شاهین شمیران
  • 0
   1
  • سایپا
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • نفت
  • 1
   3
  • استقلال
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • داماش
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • تهران مبدل
  • 1
   3
  • مقاومت
  • ساعت بازی :12:00
  • 18 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و چهارم
  • نیروی زمینی
  • 0
   2
  • نفت
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • استقلال
  • 4
   2
  • پیکان
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • بادران
  • 0
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • اتحاد سالار
  • 0
   3
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • سایپا
  • 0
   0
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • مقاومت
  • 2
   0
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • رادین پیشرو
  • 1
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • شاهین شمیران
  • 1
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :12:00
  • 25 آذر 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و پنجم
  • تهران مبدل
  • 5
   3
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • دارایی نوین
  • 1
   1
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • پیکان
  • 3
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • داماش
  • 2
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • پرسپولیس
  • 0
   0
  • سایپا
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • نفت
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • دلوار افزار
  • 1
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • عقاب
  • 1
   0
  • استقلال
  • ساعت بازی :12:00
  • 2 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و ششم
  • بادران
  • 2
   0
  • پیکان
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • سایپا
  • 2
   1
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • اتحاد سالار
  • 2
   2
  • داماش
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • رادین پیشرو
  • 1
   0
  • نفت
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • نیروی زمینی
  • 1
   4
  • استقلال
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • شاهین شمیران
  • 0
   4
  • پرسپولیس
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • مقاومت
  • 5
   1
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :12:00
  • 9 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • تهران مبدل
  • 2
   2
  • عقاب
  • ساعت بازی :14:00
  • 12 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هفتم
  • عقاب
  • 4
   0
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • نفت
  • 1
   2
  • اتحاد سالار
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • پیکان
  • 4
   1
  • رادین پیشرو
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • دارایی نوین
  • 1
   4
  • سایپا
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • پرسپولیس
  • 2
   2
  • تهران مبدل
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • استقلال
  • 3
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • دلوار افزار
  • 0
   0
  • شاهین شمیران
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • داماش
  • 1
   2
  • مقاومت
  • ساعت بازی :11:00
  • 16 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و هشتم
  • پرسپولیس
  • 1
   1
  • عقاب
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • بادران
  • 1
   1
  • نیروی زمینی
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • تهران مبدل
  • 1
   0
  • دلوار افزار
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • رادین پیشرو
  • 0
   0
  • استقلال
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • شاهین شمیران
  • 2
   2
  • دارایی نوین
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • اتحاد سالار
  • 2
   5
  • پیکان
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • سایپا
  • 3
   1
  • داماش
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم
  • مقاومت
  • 3
   0
  • نفت
  • ساعت بازی :11:00
  • 23 دي 96
  • پاس قوامین
   هفته بیست و نهم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • آموس وان
 • نازگل