جریمه انظباطی عبدالکریم اسلامی

يكشنبه، 18 آذر ماه 1397 / 0 نظر

با توجه به اخراج غیر فنی آقای عبدالکریم اسلامی در بازی رفت تیم بادران با آلومینیوم اراک و بهم زدن جو بازی و تحریک کردن تماشاگران تیم آلومینیوم اراک، مطابق آیین نامه انظباطی باشگاه بادران ایشان به کسر 10% از قرارداد خود جریمه شدند.

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی