برنامه کامل لیگ یک اعلام شد

شنبه، 5 مرداد ماه 1398 / 0 نظر


  قرعه کشی مسابقات فصل ۹۹-۹۸لیگ دسته اول فوتبال ایران انجام شد و ۱۸تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.
به گزارش سایت رسمی باشگاه بادران، مراسم قرعه کشی بازی های فصل جدید لیگ آزادگان فوتبال ایران روز شنبه 5 مرداد ماه در هتل آکادمی المپیک و با حضور مسؤولان ۱۸تیم شرکت کننده در این مسابقات برگزار شد که با نظارت و مدیریت مسؤولان سازمان لیگ این قرعهکشی انجام گرفت.طبق برنامه قرار است بازی های هفته اول لیگ دسته اول فوتبال ایران بیست و ششم مردادماه آغاز شود و بعد از یک هفته بازی ها ادامه پیدا کند.
 برنامه کامل نیم فصل نخست مسابقات فصل ۹۹-۹۸لیگ آزادگان فوتبال به شرح ذیل می باشد: 
هفته اول
سپیدرود رشت- مس رفسنجان
پرسپولیس پاکدشت- ملوان بندرانزلی
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر
قشقایی شیراز- مس کرمان
آرمان گهر سیرجان- گل ریحان البرز
نیروی زمینی تهران- خوشه طلایی ساوه
آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز
شهرداری تبریز- نود ارومیه
استقلال خوزستان- بادران تهران
هفته دوم
نود ارومیه- سپیدرود رشت
مس رفسنجان- استقلال خوزستان
بادران تهران- نیروی زمینی تهران
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز
گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه- قشقایی شیراز
کارون اروند خرمشهر- پرسپولیس پاکدشت
ملوان بندرانزلی- آرمان گهر سیرجان
مس کرمان- خونه به خونه مازندران
 
 
هفته سوم
قشقایی شیراز- مس رفسنجان
نیروی زمینی تهران- سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی- کارون اروند خرمشهر
آرمان گهر سیرجان- مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت- گل ریحان البرز
شهرداری تبریز- خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان- فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک- نود ارومیه
خونه به خونه مازندران- بادران تهران
هفته چهارم
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران
سپیدرود رشت- استقلال خوزستان
مس رفسنجان- نیروی زمینی تهران
بادران تهران- شهرداری تبریز
خوشه طلایی ساوه- آلومینیوم اراک
گل ریحان البرز- قشقایی شیراز
مس کرمان - پرسپولیس پاکدشت
کارون اروند خرمشهر- آرمان گهر سیرجان
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران
هفته پنجم
پرسپولیس پاکدشت- مس رفسنجان
شهرداری تبریز- سپیدرود رشت
آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز
ملوان بندرانزلی- خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز- فجرسپاسی شیراز
نیروی زمینی تهران- نود ارومیه
آرمان گهر سیرجان- بادران تهران
 
 
هفته ششم
مس کرمان- ملوان بندرانزلی
گل ریحان البرز- کارون اروند خرمشهر
استقلال خوزستان- نیروی زمینی تهران
مس رفسنجان- شهرداری تبریز
سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک
نود ارومیه- قشقایی شیراز
بادران تهران- پرسپولیس پاکدشت
فجرسپاسی شیراز- آرمان گهر سیرجان
خوشه طلایی ساوه- خونه به خونه مازندران
هفته هفتم
آرمان گهر سیرجان- مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت- سپیدرود رشت
شهرداری تبریز- استقلال خوزستان
آلومینیوم اراک- نیروی زمینی تهران
ملوان بندرانزلی- گل ریحان البرز
مس کرمان- خوشه طلایی ساوه
خونه به خونه مازندران- فجرسپاسی شیراز
کارون اروند خرمشهر- نود ارومیه
قشقایی شیراز- بادران تهران
هفته هشتم
نود ارومیه- ملوان بندرانزلی
مس رفسنجان - کارون اروند
گل ریحان البرز –مس کرمان
نیروی زمینی تهران- شهرداری تبریز
بادران تهران - آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان - قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه - آرمان کهر سیرجان
فجر سپاسی شیراز- پرسپولیس پاکدشت
سپیدرود رشت - خونه به خونه مازندران
هفته نهم
آلومینیوم اراک - مس رفسنجان
آرمان گهر سیرجان- سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان
قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران
خونه به خونه مازندران- شهرداری تبریز
گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز
پرسپولیس پاکدشت- نود ارومیه
کارون اروند خرمشهر- بادران تهران
هفته دهم
بادران تهران- ملوان بندرانزلی
خوشه طلایی ساوه- کارون اروند خرمشهر
مس رفسنجان- مس کرمان
فجرسپاسی شیراز- گل ریحان البرز
شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک
سپیدرود رشت- قشقایی شیراز
استقلال خوزستان- پرسپولیس پاکدشت
نود ارومیه- آرمان گهر سیرجان
نیروی زمینی تهران- خونه به خونه مازندران
هفته یازدهم
خونه به خونه بابل- مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت
کارون اروند خرمشهر- استقلال خوزستان
پرسپولیس پاکدشت- نیروی زمینی تهران
آرمان گهر سیرجان- شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه- فجرسپاسی شیراز
گل ریحان البرز- نود ارومیه
مس کرمان- بادران تهران
هفته دوازدهم
مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی
فجرسپاسی شیراز- اروند خرمشهر
نود ارومیه- مس کرمان
سپیدرود رشت- گل ریحان البرز
بادران تهران- خوشه طلایی ساوه
شهرداری تبریز- قشقایی شیراز
آلومینیوم اراک- پرسپولیس پاکدشت
نیروی زمینی تهران- آرمان گهر سیرجان
استقلال خوزستان- خونه به خونه مازندران
هفته سیزدهم
گل ریحان البرز- مس رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- سپیدرود رشت
مس کرمان- استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران
پرسپولیس پاکدشت- شهرداری تبریز
آرمان گهر سیرجان- آلومینیوم اراک
خونه به خونه مازندران- قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران
هفته چهاردهم
شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی
نیروی زمینی تهران- کارون اروند خرمشهر
سپیدرود رشت- مس کرمان
بادران تهران- گل ریحان البرز
مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز
قشقایی شیراز- پرسپولیس پاکدشت
استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان
آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران
هفته پانزدهم
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان
خوشه طلایی ساوه- سپیدرود رشت
گل ریحان البرز- استقلال خوزستان
مس کرمان- نیروی زمینی تهران
کارون اروند خرمشهر- شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک
آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز
نود ارومیه- بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت- خونه به خونه مازندران
هفته شانزدهم
خونه به خونه مازندران- ملوان بندرانزلی
قشقایی شیراز- کارون اروند خرمشهر
آلومینیوم اراک- مس کرمان
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز
استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه
نیروی زمینی تهران- فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان- نود ارومیه
سپیدرود رشت- بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت- آرمان گهر سیرجان
هفته هفدهم
بادران تهران- مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت
نود ارومیه- استقلال خوزستان
گل ریحان البرز- نیروی زمینی تهران
مس کرمان- شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه- پرسپولیس پاکدشت
آرمان گهر سیرجان- خونه به خونه مازندران

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • آموس وان
  • نازگل