جربمه انضباطی حسین زامهران

يكشنبه، 12 خرداد ماه 1398 / 0 نظر

باتوجه به شکایت آقای علی خماند کارگزار رسمی فوتبال از آقای حسین زامهران و متعاقب آن محرومیت 3 جلسه ای ایشان از حضور در مسابقات رسمی و به علت عدم حضور در جلسه انضباطی باشگاه، مطابق آیین نامه انضباطی باشگاه بادران ایشان به کسر 30 درصد از قرارداد خود جریمه شدند.

اسپانسر

  • مه گل
  • گرین لند
  • هیدالو
  • آموس وان
  • نازگل
  • دکتر بی