• بادران
  • 0
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 آذر 99
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • بادران
  • پویا سیف | دقیقه:1399:00
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   0
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • بادران
  • ایمان غلامی | دقیقه:84:00
   ایمان غلامی | دقیقه:84:00
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • غدیر تهران
   هفته پنجم
  • فجرسپاسی
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته ششم
  • بادران
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • انقلاب کرج
   هفته هفتم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته هشتم
  • بادران
  • 2
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • تختي اروميه
   هفته نهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • غدیر تهران
   هفته دهم
  • بادران
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • تختی اهواز
   هفته یازدهم
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته دوازدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته سیزدهم
  • بادران
  • 4
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 بهمن 99
  • سردار جنگل
   هفته چهاردهم
  • قشقایی شیراز
  • 3
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 2 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 2
   3
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • هفتم تیر بابل
   هفته شانزدهم
  • ملوان
  • 0
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته هفدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته هجدهم
  • بادران
  • 0
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • تختی خرم آباد
   هفته نوزدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • غدیر تهران
   هفته بیستم
  • بادران
  • 3
   0
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • سردار جنگل
   هفته بیست و یکم
  • هوادار
  • 2
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • کارگران تهران
   هفته بیست و دوم
  • بادران
  • 2
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • پارس شيراز
   هفته بیست و سوم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :19:30
  • 24 ارديبهشت 00
  • غدیر تهران
   هفته بیست و چهارم
  • بادران
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 ارديبهشت 00
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست وپنجم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :19:35
  • 5 خرداد 00
  • کارگران تهران
   هفته بیست وششم
  • بادران
  • 0
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :19:45
  • 11 خرداد 00
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و هفتم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :19:45
  • 18 خرداد 00
  • کارگران تهران
   هفته بیست و هشتم
  • بادران
  • 1
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :19:10
  • 24 خرداد 00
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و نهم
  • بادران
  • 2
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 خرداد 00
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سی ام
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • بادران
  • 0
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • پارس شيراز
   هفته سی و دوم
  • رایکا بابل
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :20:30
  • 21 تير 00
  • کارگران تهران
   هفته سی و سوم
  • بادران
  • 1
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • تختی انزلی
   هفته سی و چهارم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • پارس جنوبی
  • 3
   0
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • چوکای تالش
  • 0
   3
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • نود ارومیه
  • 0
   3
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • شهرداری آستارا
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:45
  • 2 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته اول
  • بادران
  • 0
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :15:30
  • 2 آذر 99
  • تختی اهواز
   هفته اول
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • استقلال خوزستان
  • 2
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • ملوان
  • 2
   0
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • هوادار
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • فجرسپاسی
  • 0
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:45
  • 9 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوم
  • بادران
  • 0
   0
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • اختصاصی گل گهر سیرجان
   هفته سوم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:15
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • ملوان
  • 1
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • پارس جنوبی
  • 1
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:45
  • 15 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سوم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته چهارم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • رایکا بابل
  • 2
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • هوادار
  • 0
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • فجرسپاسی
  • 2
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • خیبر خرم آباد
  • 2
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • استقلال خوزستان
  • 4
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 20 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهارم
  • بادران
  • 2
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • غدیر تهران
   هفته پنجم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   3
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • چوکای تالش
  • 1
   2
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • پارس جنوبی
  • 0
   0
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • ملوان
  • 2
   2
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 آذر 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پنجم
  • فجرسپاسی
  • 1
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته ششم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • رایکا بابل
  • 3
   3
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • هوادار
  • 2
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته ششم
  • چوکای تالش
  • 1
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • بادران
  • 0
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • انقلاب کرج
   هفته هفتم
  • قشقایی شیراز
  • 2
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   2
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • چوکای تالش
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • پارس جنوبی
  • 2
   3
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • ملوان
  • 1
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • رایکا بابل
  • 3
   2
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 8 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفتم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • شهدای اسلامشهر
   هفته هشتم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • هوادار
  • 1
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • فجرسپاسی
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   0
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 15 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هشتم
  • بادران
  • 2
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • تختي اروميه
   هفته نهم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • ملوان
  • 0
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • خیبر خرم آباد
  • 3
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 22 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • غدیر تهران
   هفته دهم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   3
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • نود ارومیه
  • 2
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • هوادار
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • فجرسپاسی
  • 2
   3
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 29 دي 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دهم
  • بادران
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • تختی اهواز
   هفته یازدهم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • ملوان
  • 1
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • رایکا بابل
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 6 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته یازدهم
  • مس کرمان
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته دوازدهم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • نود ارومیه
  • 1
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • هوادار
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   3
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • فجرسپاسی
  • 2
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 13 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته دوازدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • غدیر تهران
   هفته سیزدهم
  • ملوان
  • 0
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • هوادار
  • 1
   3
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • رایکا بابل
  • 1
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 19 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سیزدهم
  • شهرداری آستارا
  • 2
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • نود ارومیه
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • فجرسپاسی
  • 2
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   3
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   3
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:00
  • 25 بهمن 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته چهاردهم
  • بادران
  • 4
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 26 بهمن 99
  • سردار جنگل
   هفته چهاردهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • پارس جنوبی
  • 1
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • هوادار
  • 1
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • رایکا بابل
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • ملوان
  • 0
   0
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   3
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 2 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته پانزدهم
  • قشقایی شیراز
  • 3
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :14:30
  • 2 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته پانزدهم
  • بادران
  • 2
   3
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • هفتم تیر بابل
   هفته شانزدهم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • هوادار
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • نود ارومیه
  • 1
   3
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • فجرسپاسی
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • استقلال ملاثانی
  • 2
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • چوکای تالش
  • 1
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :14:30
  • 12 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته شانزدهم
  • ملوان
  • 0
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته هفدهم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • هوادار
  • 0
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • رایکا بابل
  • 1
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 2
   3
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   0
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :14:45
  • 17 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هفدهم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 اسفند 99
  • غدیر تهران
   هفته هجدهم
  • شاهین بوشهر
  • 3
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :15:00
  • 24 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • ملوان
  • 1
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   5
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • هوادار
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • فجرسپاسی
  • 0
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   0
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 2
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • رایکا بابل
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :14:00
  • 28 اسفند 99
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته هجدهم
  • بادران
  • 0
   1
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • تختی خرم آباد
   هفته نوزدهم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   3
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • پارس جنوبی
  • 0
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • چوکای تالش
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • نود ارومیه
  • 1
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :16:30
  • 18 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته نوزدهم
  • فجرسپاسی
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :16:30
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • غدیر تهران
   هفته بیستم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • استقلال خوزستان
  • 3
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • رایکا بابل
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • هوادار
  • 0
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   3
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   0
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیستم
  • بادران
  • 3
   0
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • سردار جنگل
   هفته بیست و یکم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 3
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • ملوان
  • 1
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • نود ارومیه
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   3
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • پارس جنوبی
  • 1
   3
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • چوکای تالش
  • 1
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 فروردين 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست ویکم
  • فجرسپاسی
  • 1
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :20:00
  • 4 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   4
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :20:00
  • 4 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • خیبر خرم آباد
  • 2
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :20:00
  • 4 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • هوادار
  • 2
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • کارگران تهران
   هفته بیست و دوم
  • مس کرمان
  • 0
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • رایکا بابل
  • 0
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و دوم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   2
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :20:00
  • 17 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • بادران
  • 2
   1
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • پارس شيراز
   هفته بیست و سوم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • چوکای تالش
  • 0
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • ملوان
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   5
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • پارس جنوبی
  • 1
   1
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • نود ارومیه
  • 1
   0
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • استقلال ملاثانی
  • 3
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :20:15
  • 18 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و سوم
  • مس کرمان
  • 1
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :20:00
  • 23 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • فجرسپاسی
  • 1
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • هوادار
  • 0
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وچهارم
  • گل ریحان البرز
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :19:30
  • 24 ارديبهشت 00
  • غدیر تهران
   هفته بیست و چهارم
  • چوکای تالش
  • 1
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • رایکا بابل
  • 1
   3
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 0
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 1
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • پارس جنوبی
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • ملوان
  • 1
   2
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • قشقایی شیراز
  • 3
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:45
  • 30 ارديبهشت 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وپنجم
  • بادران
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :20:15
  • 30 ارديبهشت 00
  • شهید بهشتی بوشهر
   هفته بیست وپنجم
  • فجرسپاسی
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • هوادار
  • 1
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   5
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   2
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 2
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • شاهین بوشهر
  • 2
   0
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • استقلال خوزستان
  • 0
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست وششم
  • استقلال ملاثانی
  • 2
   3
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • رایکا بابل
  • 3
   2
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • پارس جنوبی
  • 1
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   2
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • خیبر خرم آباد
  • 1
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :16:45
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • بادران
  • ساعت بازی :19:35
  • 5 خرداد 00
  • کارگران تهران
   هفته بیست وششم
  • ملوان
  • 0
   2
  • هوادار
  • ساعت بازی :20:15
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • چوکای تالش
  • 0
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :20:15
  • 5 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هفتم
  • بادران
  • 0
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :19:45
  • 11 خرداد 00
  • امام خمینی اراک
   هفته بیست و هفتم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   3
  • ملوان
  • ساعت بازی :20:15
  • 17 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   0
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • فجرسپاسی
  • 0
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • گل ریحان البرز
  • 2
   3
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • هوادار
  • 1
   1
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :16:45
  • 18 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و هشتم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • بادران
  • ساعت بازی :19:45
  • 18 خرداد 00
  • کارگران تهران
   هفته بیست و هشتم
  • قشقایی شیراز
  • 0
   2
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • چوکای تالش
  • 1
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 4
   1
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • رایکا بابل
  • 0
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • خیبر خرم آباد
  • 0
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • ملوان
  • 0
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   2
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • پارس جنوبی
  • 1
   2
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :16:45
  • 24 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته بیست و نهم
  • بادران
  • 1
   0
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :19:10
  • 24 خرداد 00
  • امام علی کرمان
   هفته بیست و نهم
  • بادران
  • 2
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :18:00
  • 31 خرداد 00
  • تختی شهر جم بوشهر
   هفته سی ام
  • مس کرمان
  • 0
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • گل ریحان البرز
  • 1
   4
  • هوادار
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • شاهین بوشهر
  • 1
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   2
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • نود ارومیه
  • 1
   4
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • فجرسپاسی
  • 0
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :20:15
  • 31 خرداد 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی ام
  • هوادار
  • 0
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :20:15
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • چوکای تالش
  • 0
   0
  • بادران
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • رایکا بابل
  • 0
   2
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • خیبر خرم آباد
  • 4
   1
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • ملوان
  • 5
   1
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 1
   2
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • قشقایی شیراز
  • 1
   1
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • پارس جنوبی
  • 1
   1
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :20:30
  • 6 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و یکم
  • بادران
  • 0
   1
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • پارس شيراز
   هفته سی و دوم
  • مس کرمان
  • 2
   0
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • فجرسپاسی
  • 2
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • شاهین بوشهر
  • 3
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • شهرداری آستارا
  • 1
   2
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • چوکای تالش
  • 1
   1
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   1
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • استقلال ملاثانی
  • 1
   1
  • ملوان
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • نود ارومیه
  • 0
   1
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :20:30
  • 13 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و دوم
  • شاهین بوشهر
  • 0
   3
  • فجرسپاسی
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • هوادار
  • 3
   1
  • مس کرمان
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • استقلال خوزستان
  • 1
   0
  • نود ارومیه
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • گل ریحان البرز
  • 0
   6
  • شهرداری آستارا
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • خیبر خرم آباد
  • 2
   2
  • خوشه طلایی ساوه
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • آرمان گهر سیرجان
  • 3
   3
  • استقلال ملاثانی
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • قشقایی شیراز
  • 2
   1
  • چوکای تالش
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • ملوان
  • 1
   2
  • پارس جنوبی
  • ساعت بازی :19:30
  • 21 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و سوم
  • رایکا بابل
  • 1
   3
  • بادران
  • ساعت بازی :20:30
  • 21 تير 00
  • کارگران تهران
   هفته سی و سوم
  • بادران
  • 1
   0
  • ملوان
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • تختی انزلی
   هفته سی و چهارم
  • شهرداری آستارا
  • 0
   1
  • هوادار
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • فجرسپاسی
  • 3
   0
  • گل ریحان البرز
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • مس کرمان
  • 1
   0
  • استقلال خوزستان
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • استقلال ملاثانی
  • 2
   0
  • شاهین بوشهر
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • چوکای تالش
  • 0
   3
  • آرمان گهر سیرجان
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • نود ارومیه
  • 0
   3
  • خیبر خرم آباد
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • پارس جنوبی
  • 0
   0
  • قشقایی شیراز
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم
  • خوشه طلایی ساوه
  • 0
   2
  • رایکا بابل
  • ساعت بازی :20:30
  • 28 تير 00
  • مجموعه نفت (تهرانسر)
   هفته سی و چهارم

اسپانسر

 • مه گل
 • گرین لند
 • آموس وان
 • نازگل